Khoa tin học, ngoại ngữ CDSP Kontum

Quá trình thành lập: Tiền thân là khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 303/QĐ-UB ngày 28 tháng 03 năm 2003 của UBND tỉnh Kon Tum, tháng 5 năm 2004 sát nhập Tổ bộ môn Ngoại ngữ vào khoa CNTT và thành lập khoa Tin học – Ngoại ngữ (TH-NN).

Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng:

Khoa Tin học-Ngoại ngữlà đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng các chuyên ngành Tin học, tiếng Anh sư phạm, ngoài sư phạm và tổ chức giảng dạy tiếng Anh, Tin học trình độ A,B, bồi dưỡng các chuyên đề thuộc lĩnh vực Tin học cho HSSV, cán bộ và nhân dân trong địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Nhiệm vụ:

– Triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kế hoạch, nội dung, chất lượng, tiến độ dạy-học trong quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường

– Tổ chức các hoạt động dạy-học, NCKH; chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học

– Triển khai chương trình đào tạo, xây dựng và biên soạn tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng phân công. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy-học; đề xuất việc xây dựng, bổ sung kế hoạch dạy-học, thực hành, thực tập và NCKH đáp ứng nhu cầu của nhà trường và xã hội.

– Quản lý, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng viên, cán bộ, nhân viên, HSSV thuộc khoa và tham mưu cho nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đề xuất nhà trường cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên của khoa

– Quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản được nhà trường giao. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học, thực hành, cơ sở vật chất văn phòng khoa

– Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường

– Phối kết hợp phòng Chính trị tư tưởng – Tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên để tuyên truyền, giáo dục CCVC, HSSV trong khoa thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được phân công; theo dõi diễn biến tư tưởng của CCVC và HSSV; quản lý, theo dõi đánh giá toàn diện CCVC và HSSV trong quá trình dạy-học, rèn luyện

– Phối kết hợp phòng Đào tạo và các khoa, tổ liên quan để tham mưu việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch dạy -học, NCKH, thực hành, thực tập trong quá trình đào tạo của nhà trường

– Phối hợp phòng Đào tạo, tổ Tài vụ thông báo chiêu sinh, mở lớp, thu học phí, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ trình độ A,B,C và các chuyên đề khác theo nhu cầu xã hội

– Phối kết hợp phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng để xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thi cử, kiểm định, đánh giá chất lượng dạy-học

– Phối kết hợp phòng Hành chính-Quản trị để đề xuất trang bị, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ dạy-học, thực hành, NCKH trong quá trình đào tạo; quản lý HSSV ở ký túc xá

– Phối kết hợp phòng Đào tạo và tổ Tài vụ để xây dựng kế hoạch, thanh toán các chế độ chính sách, kinh phí phục vụ hoạt động dạy-học, NCKH, mời giảng viên thính giảng

– Phối hợp với các đoàn thể để động viên phong trào, thực hiện nhiệm vụ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CCVC và HSSV.

3. Về cơ sở vật chất :

Khoa có 02 văn phòng khoa, 03 phòng thực hành Tin học và 05 phòng học, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học.

Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Lành
Email: nguyenthilanhkt@yahoo.com.vn
ĐT: 0603.869251

Phó trưởng khoa: ThS. Hồ Thị Mai Lan
Email: mailancdsp@yahoo.com

Thư ký khoa: Nguyễn Thị Thanh Thúy

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác
Trình độ
chuyên môn
Lý lịch khoa học
01 Nguyễn Thị Lành Trưởng khoa 02/10/2000 ThS Tin học Xem chi tiết
02 HồThị Mai Lan P.Trưởng khoa 01/9/1998 ThS Ngoại ngữ Xem chi tiết
03 Trần Thị Ngọc Hà CBGD 20/09/1997 ThS Tin học Xem chi tiết
04 Nguyễn Thị Thu Hoài CBGD 04/10/2003 ThS Ngoại ngữ
05 Nguyễn Thị Thuỳ Trang CBGD 10/11/2003 TS PPGD Tiếng Anh
06 Lê Thị Hoàng Lan CBGD 03/11/2004 ThS Ngoại ngữ
07 Nguyễn Thị Lan Phương CBGD 10/01/2001 ThS Ngoại ngữ
08 Nguyễn Thị Nhân Ái CBGD 01/09/2009 ThS Tin học Xem chi tiết
09 Trần Anh Nam CBGD 01/10/1994 ThS Tin học Xem chi tiết
10 Nguyễn Túc CBGD 25/08/1991 ĐHSP Ngoại ngữ
11 Phạm Khánh Thiện CBGD 01/07/2002 ThS Tin học
12 Nguyễn Thị Thanh Thúy Thư ký khoa 15/09/2009 ĐH Sinh học