Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 - 2017

      Căn cứ Thông báo số 109/TB-CĐSP, ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2016-2017;
      Phòng Đào tạo - QLKH xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2016-2017 cụ thể như sau:  
1. Chủ đề Hội thảo: “Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo đinh hướng phát triển năng lực người học”
2. Mục tiêu hội thảo: Nâng cao nhận thức và đề xuất được giải pháp có tính khả thi về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học (đặc biệt là ở các lớp đông HS-SV) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum.
3. Nội dung hội thảo: Tập trung báo cáo và đề xuất các định hướng, giải pháp, biên pháp trọng tâm về các vấn đề: Điều kiện dạy học; Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học; Đổi mới hình thức, phương thức kiểm tra đánh giá; Giải pháp xây dựng bài giảng, Đề cương bài giảng, ....theo định hướng phát triển năng lực người học.
Số bài hội thảo: Gồm 45 bài (có danh sách kèm theo)
4. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 13g00, ngày 23 tháng 02 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng Truyền thống Trường CĐSP Kon Tum.
5. Thành phần tham dự hội thảo:
        5.1. Ban Chủ trì:
            -  ThS. Nguyễn Bình Dân - Hiệu trưởng;
            -  ThS. Nguyễn Cư - P. Hiệu trưởng;
            -  TS.  Nguyễn Văn Giang – Trưởng phòng ĐT-QLKH.
        5.2. Thư kí: ThS. Nguyễn Văn Nam – Phó Trưởng phòng Đào tạo-QLKH
        5.3. Đại biểu mời: Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum.
        5.4. Thành viên: Tất cả cán bộ quản lý, giảng viên và đại diện sinh viên K20, K21 của Trường CĐSP Kon Tum.
6. Kinh phí tổ chức: (có bản dự trù kèm theo)
        Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2016-2017.
Ghi chú: Các đơn vị nhận Tài liệu hội thảo vào lúc 8h0 thứ 3 ngày 21/02/2017 tại Phòng Đào tạo-QLKH để phát cho GV và SV nghiên cứu trước. Toàn bộ file bài tham luận hội thảo được đăng trên Website của Trường.
Để Hội thảo được tiến hành đúng thời gian dự kiến và đạt được mục tiêu đề ra, đề nghị các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia.

Tải kế hoạch và chương trình Hội thảo khoa học chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH