Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 01/08/2017 23:26 - Người đăng bài viết: trandinhluu
KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

 
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SGDĐT ngày 26/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và Kế hoạch công tác của nhà trường năm 2017, Trường CĐSP Kon Tum xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trong nhà trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức (CBVC), học sinh, sinh viên (HSSV) trong toàn trường đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật và chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong nhà trường và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong ngành giáo dục và đào tạo.
Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị trực thuộc, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn.
2. Yêu cầu
Việc theo dõi thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao của nhà trường.
Tiếp tục triển khai, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn thi hành.
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai kế hoạch, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đã được quy định. Gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với công tác kiểm tra việc thực thi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành và kiểm soát thủ tục hành chính của nhà trường.
II. NỘI DUNG
1. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật
a) Tiếp tục bổ sung tủ sách pháp luật của nhà trường đảm bảo có đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để phục vụ cho yêu cầu giáo dục, nghiên cứu, tìm hiểu và học tập.
b) Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thông qua báo cáo của các đơn vị trực thuộc; thông tin được đăng tải trên trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.
2. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Các đơn vị trực thuộc trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến CBVC, HSSV thuộc đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chú trọng tuyên truyền các văn bản:
- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
- Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;
- Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;
- Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;
- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính hành vi xâm phạm về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em...
b) Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.
c) Nghiên cứu, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Các đơn vị trực thuộc trường có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo thống kê về xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo tổng hợp số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời đưa ra được các nhận định, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về  xử lý vi phạm hành chính của đơn vị để nhà trường tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các nhiệm vụ được giao. 
b) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện.
2. Trưởng các đơn vị trực thuộc
Căn cứ kế hoạch của trường, trưởng các đơn vị trực thuộc (theo chức năng, nhiệm vụ) chủ động triển khai kế hoạch ở đơn vị mình, gắn với tự kiểm tra, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về nhà trường (qua phòng Hành chính-Quản trị) trước ngày 10/11/2017 để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.
3. Tổ Công tác chính trị
Phối hợp các tổ chức đoàn thể nhà trường để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong CBVC, HSSV.
4. Tổ Lý luận chính trị
Chỉ đạo giảng viên thuộc Tổ chủ động lồng ghép công tác phổ biến về công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với việc giảng dạy các kiến thức pháp luật.
5. Tổ Thông tin
Đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu tuyên truyền về công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên website của trường...
6. Tổ Pháp chế
Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong nhà trường năm 2017.
Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong nhà trường.
Đôn đốc, nhắc nhở, theo dõi việc triển khai và kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc Trường; tham mưu Hiệu trưởng báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.
Xem chi tiết kế hoạch tại đây>>
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Sự kiện nổi bậtThống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 2473
  • Tháng hiện tại: 19907
  • Tổng lượt truy cập: 1647840

Albums ảnh hoạt động

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Video Clips

Tuyển sinh 2016

Đăng nhập thành viên

Web link