PHÒNG TỔ CHỨC – CTSV

I. Chức năng – Nhiệm vụ

Phòng Chính trị tư tưởng – Tổ chức cán bộ – Công tác Sinh Viên

1. Chức năng:

Phòng Chính trị tư tưởng – Tổ chức cán bộ – Công tác sinh viênlà đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các mặt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ và công tác sinh viên.

2. Nhiệm vụ :

2.1. Công tác Chính trị tư tưởng:
– Tham mưu cho Đảng ủy và Hiệu trưởng tổ chức học tập đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho CCVC và HSSV

– Phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đảng, các đoàn thể trong nhà trường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của CCVC và HSSV, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn

– Tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục pháp luật theo chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu; giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lịch sử và các sự kiện trong năm. Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền phục vụ các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của trường

– Phối hợp Ban Văn thể và các tổ chức khác trong nhà trường tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ, …

– Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống; phối hợp các bộ phận chức năng thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong HSSV, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

2.2. Công tác Tổ chức cán bộ:

– Nghiên cứu và tham mưu lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch năm học

– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường và xem xét bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng

– Lập kế hoạch nhu cầu biên chế hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của trường. Tổ chức tuyển dụng CCVC (khi được phân cấp) theo đúng các quy định của Nhà nước; điều động, bố trí cán bộ hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ CCVC

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiệp vụ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của trường

– Thực hiện các công tác liên quan khi cử CCVC đi học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước; tham gia thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CCVC

– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và quản lý hồ sơ CCVC; phối hợp với tổ Tài vụ thực hiện các chế độ, chính sách cho CCVC theo quy định

– Tham mưu Hiệu trưởng điều động giảng viên, viên chức tham gia thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường và các đơn vị ngoài trường: coi thi, chấm thi,…( nếu các đơn vị có đề nghị phối hợp)

– Tham mưu lãnh đạo trường tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường

– Trưởng phòng được ký một số loại giấy tờ theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

2.3. Công tác sinh viên:

– Thực hiện công tác HSSV: tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; thực hiện công tác tổ chức lớp, làm thẻ HSSV

– Phối hợp các khoa theo dõi, đánh giá thái độ học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV, giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho HSSV đầu năm học. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo trường với HSSV

– Phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV: học bổng khuyến khích học tập, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan

– Phối hợp các bộ phận chức năng tổ chức tư vấn học tập, pháp lý, tâm lý, xã hội, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV

– Chuẩn bị nội dung và chủ trì các buổi họp giao ban hàng tuần khối HSSV

– Phối hợp tổ chức và quản lý HSSV khi được điều động tham gia các hoạt động bên ngoài trường

– Làm nhiệm vụ thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV.

II. Cơ cấu tổ chức
Ngày thành lập: 29/5/1999

Trưởng phòng :CN Dương Viết Quân

 

Phó trưởng phòng: ThS. Trình Văn Dũng

Điện thoại: 0603.3868054. Di động: 0905.816.189
DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác
Trình độ 
chuyên môn
Lý lịch khoa học
01 Dương Viết Quân Trưởng phòng 05/09/1986 ĐHSP Sử  Xem chi tiết
02  Trình Văn Dũng   Phó trưởng phòng 01/10/2007 Thạc sỹ CNTT     Xem chi tiết
03 Hoàng Kim Lân Cán bộ giảng dạy 24/10/2001 ĐHSP Hội hoạ  Xem chi tiết
04 Lê Thị Vân  Cán bộ giảng dạy 01/11/1987  ĐHSP Mầm non  Xem chi tiết
05