Phòng tài vụ trường Cao đẳng Sư phạm Kontom

Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng:

Tổ Tài vụ là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tài chính kế toán, tài sản của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

– Trên cơ sở quy mô đào tạo hàng năm tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch tài chính, lập dự án và quyết toán về công tác tài chính bảo đảm tính chính xác khoa học đúng biểu mẫu và mục lục ngân sách theo quy định của Nhà nước. Thực hiện việc công khai tài chính theo quy định hiện hành

– Làm đầu mối trong việc tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy trình, thủ tục, phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và thực tiễn nguồn tài chính của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Từ yêu cầu thực tiễn và chế độ chính sách mới của Nhà nước, định kỳ hàng năm tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc bổ sung, cập nhật định mức thu, chi tại Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện

– Chịu trách nhiệm thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, dự toán các hoạt động phục vụ cho công tác chuyên môn của nhà trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt. Lập tờ trình và các hồ sơ liên quan đến việc mua sắm tài sản theo hình thức chào hàng cạnh tranh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo

– Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Quy định về các khoản thu, chi trong nhà trường bảo đảm tính công khai, dân chủ, hợp pháp

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, ban hành quy định về thủ tục thanh toán để có cơ sở thực hiện và kiểm tra chứng từ của CCVC

– Có trách nhiệm hướng dẫn CCVC về hồ sơ thanh toán theo đúng thời gian, đúng quy định về chứng từ kế toán
– Thanh toán các chế độ cho CCVC, HSSV và kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn trong Nhà trường, quản lý tiền lương và thu nhập của CCVC, chuyển lương vào tài khoản CCVC hàng tháng đúng định kỳ

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài chính, tài sản của Nhà trường đúng quy định của Nhà nước. Lập tờ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại hình dịch vụ trong Nhà trường cho Cục thuế tỉnh Kon Tum đúng thời gian quy định

– Phối hợp với phòng Hành chính-Quản trị, Ban quản lý KTX và các khoa trong việc thu lệ phí KTX, tiền điện, lập danh sách đăng ký và nộp tiền giữ xe; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định và kiểm kê tài sản

– Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa kiểm tra, tổng hợp việc thanh toán tiền thừa giờ, kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn, hồ sơ rèn luyện nghiệp vụ cho HSSV, thanh toán các hợp đồng đào tạo, thu học phí của HSSV và thu tiền bảo hiểm thân thể của HSSV. Tham mưu cho Hiệu trưởng về định mức thu, chi cho các lớp đào tạo chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
– Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thanh toán các hồ sơ tổ chức các kỳ thi

– Phối hợp với phòng Chính trị tư tưởng – Tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên thanh toán các chế độ chính sách cho CCVC và HSSV.

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác Trình độ
chuyên môn
01 Lê Thị Dinh  Tổ trưởng 01/12/1985 ĐH TC-KT
02 Nguyễn Thị Thu NV kế toán 01/12/1987 ĐH Kinh tế
03 Võ Thị Tường Vân NV Thủ quỹ 16/08/1991 TC kế toán
04 Trần Thị Tường Vy NV Kế toán Đại học kế toán