PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

I. Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng: Phòng Hành chính-Quản trị là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu, đề xuất giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, triển khai tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, hành chính, quản trị và đời sống của nhà trường theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác Kế hoạch và Tổng hợp:

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm và lịch công tác hàng tuần của trường; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chương trình kế hoạch

– Theo dõi, thu thập, tổng hợp, phân tích các số liệu , tình hình hoạt động của các đơn vị và của trường báo cáo Hiệu trưởng để chỉ đạo điều hành

– Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị tổ chức phong trào thi đua hàng năm; theo dõi, tổng hợp kết quả thi đua báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của trường trong các đợt sơ, tổng kết các phong trào thi đua và tổng kết năm học

– Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên; công bố các số liệu thống kê hàng năm của trường

– Thư ký cho các hội nghị, cuộc họp chung của trường và theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2.2. Công tác Hành chính:

– Tiếp nhận, cập nhật các văn bản đến trên các Website của các bộ, ngành có liên quan, xử lý kịp thời, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Ban Giám hiệu, các đơn vị và cá nhân trong trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời theo dõi qúa trình xử lý nhằm đảm bảo văn bản được triển khai, phúc đáp đúng thời gian quy định; tổ chức quản lý các văn bản đi, đến, văn bản nội bộ đúng Quy chế Văn thư-Lưu trữ của trường

– Thu thập, biên tập thông tin quản lý, tình hình tổ chức các hoạt động trong nhà trường để đăng tải trên Website của trường theo đúng chỉ đạo của Hiệu trưởng
– Hướng dẫn các đơn vị trong trường về thể thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất; kiểm tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những sai sót về thể thức văn bản, những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính tất cả các đơn vị trong nhà trường

– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, HSSV theo sự uỷ quyền của Hiệu trưởng

– Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ công văn, giấy tờ, tài liệu chung của trường. Hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ lưu trữ hàng năm theo quy định hiện hành. Định kỳ thu thập tài liệu lưu trữ ở các đơn vị để lưu trữ, chỉnh lý, phân loại, bảo quản, khai thác. Phục chế, tu bổ các tài liệu hư hỏng; tiêu huỷ các tài liệu hết giá trị theo quy định.

2.3. Công tác Quản trị và Đời sống:

– Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện và thiết bị điện trong nhà trường

– Phối hợp với tổ Tài vụ lập kế hoạch mua sắm mới, bảo dưỡng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học trình Hiệu trưởng phê duyệt, đồng thời tổ chức thực hiện phục vụ tốt cho các hoạt động trong trường

– Thực hiện công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của trường

– Quản lý xe ô tô theo quy định, đảm bảo phục vụ kịp thời, an toàn và tiết kiệm

– Phối hợp với tổ Tài vụ lập sổ sách theo dõi, quản lý tài sản trong toàn trường, định kỳ kiểm kê, làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định của Nhà nước

– Triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy, chữa cháy

– Tổ chức công tác lao động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

– Tổ chức công tác bảo vệ trật tự an ninh trong nhà trường. Lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong trường những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

– Bố trí CCVC, HSSV ở tại khu nội trú, lập hồ sơ theo dõi người ở, hồ sơ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định; tổ chức công tác vệ sinh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ,… nhằm đảm bảo an toàn cho người ở tại khu nội trú

– Chăm lo sức khoẻ cho CCVC và HSSV toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện, phụ trách công tác bảo hiểm y tế).

II. Cơ cấu tổ chức

Ngày thành lập: 31/12/1975

Trưởng phòng: ThS. Trần Hồng Đỉnh
Email: tranhongdinh.C36@moet.edu.vn
Điện thoại: 0603.868267

 

Phó trưởng phòng: CN. Đỗ Văn Phúc
Email: dovanphuc.c36@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.863224

Fax: 060.868267

Email: phonghcth.c36@moet.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác
Trình độ 

chuyên môn

Lý lịch khoa học
01 Trần Hồng Đỉnh  Trưởng phòng 01/8/1995 ThS. Sinh học
02 Đỗ Văn Phúc Phó Trưởng phòng 01/06/1987 ĐHSP Toán Xem chi tiết
03 Trương Diên Toàn Cán bộ giảng dạy 23/9/1980 ĐHSP Toán Xem chi tiết
04 Nguyễn Thị Thanh Hằng Cán bộ giảng dạy 02/10/2000 ThS. Hóa học
05 Lê Văn Quảng Cán bộ giảng dạy 15/03/1991 ĐHTH Ngữ văn Xem chi tiết
06 Trần Đình Lưu Chuyên viên 01/9/2006 ThS Tin học
07 Nguyễn Hữu Quyền Quản lý KTX 01/09/1997 CĐSP Tiểu học
08 Phan Thị Hồng Thanh Nghiệp vụ Văn thư 01/10/1999 TC VT-LT
09 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nghiệp vụ Y tế 14/08/1997 Trung cấp Y tế
10 Lê Thanh Thuý Nghiệp vụ Y tế 01/04/2008 Trung cấp Y tế
11 Nguyễn Quang Mịch Phụ trách điện, nước 01/02/1982
12 Nguyễn Thị Thu Nhân viên phục vụ 01/10/1985
13 Bùi Hữu Dũng Lái xe cơ quan 2015
14 Nguyễn Thị Vân Nhân viên phục vụ 2015
15 Hoàng Thị Tuyên Nhân viên Trung cấp
16 Trần Thị Hương Nhân viên công vụ