Khoa tự nhiên trường CDSP Kontum

Chức năng – Nhiệm vụ

Khoa Tự nhiên là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng các chuyên ngành sư phạm, ngoài sư phạm khối tự nhiên.

1. Chức năng:

– Khoa Tự nhiên là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng các chuyên ngành sư phạm, ngoài sư phạm khối tự nhiên.

2. Nhiệm vụ:

– Triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kế hoạch, nội dung, chất lượng, tiến độ dạy-học trong quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường

– Tổ chức tốt các hoạt động dạy-học, NCKH; chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học

– Triển khai chương trình đào tạo, xây dựng và biên soạn tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng phân công. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy-học; đề xuất việc xây dựng, bổ sung kế hoạch dạy-học, thực hành, thực tập và NCKH, … đáp ứng nhu cầu của nhà trường và xã hội

– Quản lý, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng viên, cán bộ, nhân viên, HSSV thuộc khoa và tham mưu cho nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đề xuất nhà trường cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên của khoa

– Quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản được nhà trường giao. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học, thực hành, cơ sở vật chất văn phòng khoa

– Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường

– Phối kết hợp với phòng Chính trị tư tưởng – Tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên để tuyên truyền, giáo dục CCVC, HSSV trong khoa thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được phân công; theo dõi diễn biến tư tưởng của CCVC và HSSV; quản lý, theo dõi đánh giá toàn diện CCVC và HSSV trong quá trình dạy-học, rèn luyện

– Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các khoa, tổ liên quan để tham mưu việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch dạy-học, NCKH, thực hành, thực tập, … trong quá trình đào tạo của nhà trường

– Phối kết hợp với phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng để xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thi cử, kiểm định, đánh giá chất lượng dạy-học

– Phối kết hợp với phòng Hành chính-Quản trị để đề xuất trang bị, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ dạy-học, NCKH trong quá trình đào tạo; quản lý HSSV ở ký túc xá

– Phối kết hợp với phòng Đào tạo và tổ Tài vụ để xây dựng kế hoạch, thanh toán các chế độ chính sách, kinh phí phục vụ hoạt động dạy-học, NCKH, mời giảng viên thính giảng

– Phối hợp với các đoàn thể để động viên phong trào, thực hiện nhiệm vụ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CCVC và HSSV

– Tham mưu với nhà trường để phối hợp với các cơ sở văn hóa, giáo dục, các tổ chức khoa học, xã hội trên địa bàn để tổ chức các hoạt động thực hành giáo dục và khoa học chuyên ngành cho HSSV.
Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó trưởng khoa: ThS Nguyễn Thị Làn
Email: nguyenthilan_ktn.c36@moet.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Thời gian bắt đầu công tác
Trình độ 
chuyên môn
Lý lịch khoa học
01 Nguyễn Thị Làn P.trưởng khoa 22/09/1989 Thạc sỹ Sinh học Xem chi tiết
02 Phan Văn Linh CBGD 01/09/1995 Thạc sỹ Toán Xem chi tiết
03 Đặng Ngọc Lợi CBGD 17/03/2003 Thạc sỹ Vật lý Xem chi tiết
04 Nguyễn Thiết CBGD 01/09/1987 Thạc sỹ Toán Xem chi tiết
05 Hồng Triệu Hùng CBGD 17/03/2003 Thạc sỹ  Hoá (NCS) Xem chi tiết
06 Nguyễn Hồng Phong CBGD 05/12/2006 Thạc sỹ Toán Xem chi tiết
07 Lê Thị Vân CBGD 01/04/1991 Thạc sỹ Vật lý Xem chi tiết
08 Nguyễn Thị Bích Hạnh CBGD 01/09/1998 Thạc sỹ Sinh học Xem chi tiết
09 Nguyễn Trần Kim Tuyến CBGD Thạc sỹ Hóa học
10 Nguyễn Thị Ái Vân Thư ký khoa 15/09/2009 ĐHSP Sinh-KTGĐ