17:59 ICT Thứ ba, 03/03/2015

Trang nhất » Tin Tức » ĐOÀN THỂ » Công đoàn » Văn bản pháp quy

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Thứ ba - 20/03/2012 15:53
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
Căn cứ Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Điều 4 Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Liên tịch Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc trích, nộp kinh phí công đoàn như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ TRÍCH, MỨC TRÍCH  NỘP
KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

1. Đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn
- Cơ quan hành chính Nhà nước (bao gồm cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn); đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập;  Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội- nghề nghiệp; lực lượng vũ trang nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan hành chính sự nghiệp).
- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật) nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng nộp kinh phí công đoàn theo quy định tại Thông tư này, nhưng thực hiện việc  bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động theo quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Bộ Luật Lao động. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự nguyện trích nộp kinh phí công đoàn thì thực hiện trích, nộp theo thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp và cơ quan công đoàn.
2. Mức và căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn
a/ Cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây.
b/ Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương,  tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây.
c/ Các khoản phụ cấp lương làm căn cứ để trích, nộp kinh phí công đoàn  nêu tại khoản a và b nêu trên thống nhất với khoản phụ cấp làm căn cứ trích nộp  bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầu  cử, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực (nếu có).
d/ Đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính: Quĩ lương làm căn cứ trích, nộp kinh phí công đoàn không bao gồm hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu; thực hiện theo quy định hiện hành đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp.
II. PHƯƠNG THỨC TRÍCH NỘP, HẠCH TOÁN
VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

1. Phương thức trích, nộp kinh phí công đoàn:
a/ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp:
- Hàng tháng, khi đơn vị rút kinh phí trả lương, đồng thời lập giấy rút kinh phí công đoàn nộp cho cơ quan Công đoàn qua Kho bạc Nhà nước.
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại kho bạc Nhà nước. 
- Cuối tháng, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện tất toán tài khoản, chuyển khoản thu kinh phí công đoàn vào tài khoản tiền gửi của cơ quan công đoàn như sau:
+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương, chuyển về tài khoản tiền gửi của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách địa phương, chuyển về tài khoản tiền gửi của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.
- Kho bạc Nhà nước các cấp không giải quyết cho các đơn vị rút kinh phí  công đoàn để sử dụng vào mục đích khác.
b/ Đối với các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp nơi có tổ chức công đoàn hoạt động:  Thủ trưởng đơn vị, tổ chức; giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm trích, nộp đủ kinh phí công đoàn mỗi quý một lần vào tháng đầu quý cho cơ quan công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Hạch toán và quyết toán kinh phí công đoàn
- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: Khoản trích nộp kinh phí công đoàn được hạch toán và quyết toán vào tiểu mục 03, mục 106 nhóm mục chi cho con người theo chương, loại, khoản tương ứng.
- Đối với các doanh nghiệp: Khoản trích, nộp kinh phí công đoàn được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông và quyết toán theo quy định hiện  hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cơ quan công đoàn các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan thuế trên địa bàn kiểm tra việc trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan, doanh nghiệp.
2. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trường hợp đơn vị không làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm giữ dự toán của nhóm mục chi cho con người (tương ứng số kinh phí công đoàn phải nộp) và yêu cầu các đơn vị làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn theo qui định. Cuối ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển số dư riêng kinh phí công đoàn trên tài khoản tiền gửi sang năm sau tiếp tục  sử dụng.
3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm qui định, hướng dẫn việc quản lý, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí công đoàn theo Điều lệ công đoàn Việt Nam.
4. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn đầy đủ, kịp thời vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại Kho bạc Nhà nước.
5. Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm trích, nộp đầy đủ, kịp thời kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, để công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng và nộp công đoàn cấp trên theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
6. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế các Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ ngày 16/6/1999, số 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 01/8/2003 và số 126/2003/TTLT/ BTC -TLĐ ngày 19/12/2003 của liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.
KT. CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Ngọc Tùng
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Huỳnh Thị Nhân
 
 
 Tải nội dung chi tiết>>
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh hoạt động

Tin nhanh

Kế hoạch Hội thảo khoa học năm học 2014 -2015
Giải cầu lông, bóng bàn truyền thống lần thứ XII - năm 2015
Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 thành công tốt đẹp
Đoàn công tác Trung ương Đoàn tới thăm và chúc Tết tuổi trẻ Trường CĐSP Kon Tum
Chi đoàn cơ quan tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015)
Thư mời viết bài
Thông báo kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2014
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên K17 làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2014 - 2015
Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Tổng hợp tên đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên
Chi bộ 6 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên trung học dạy môn GDCD
Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới ở Trường CĐSP Kon Tum”
Giải bóng chuyền CBVC lần thứ I năm 2014
Tiêu chuẩn Bình chọn Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2014 - 2015
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị trao giải thưởng Sao Tháng giêng năm 2015, Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Tập thể Sinh viên 5 tốt năm học 2013-2014
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP KON TUM LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2014 - 2017

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Thư viện của trường cần cải tiến những vấn đề gì?

Tăng số lượng tài liệu tham khảo

Thay đổi cách phục vụ

Mở cửa vào ban đêm

Mở rộng hệ thống thư viện điện tử

Từ điển online


Tra theo từ điển:


global block-lienket

 

Thông kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 891

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3886

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1561718