Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (NQTW6) khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (NQTW6) khóa XII của Đảng
Trong 2 ngày 26 và 27/12/2017, Đảng ủy Trường CĐSP Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQTW6 khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ và viên chức của trường.
          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Dân - Bí thư Đảng ủy Trường CĐSP Kon Tum đã quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
          Đồng chí Trần Hồng Đỉnh-Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
          Sau Hội nghị, đảng viên, cán bộ, viên chức toàn trường viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum.

 

 
 

Nguồn tin: Tổ Thông tin