Thông báo tổ chức học, ôn tập; thi và cấp chứng chỉnh Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổ chức học, ôn tập; thi và cấp chứng chỉnh Ứng dụng CNTT cơ bản   

Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH