Thông báo lịch kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năm Ứng dụng CNTT và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi ngày 30-6-2017

Thông báo lịch kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năm Ứng dụng CNTT và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi ngày 30-6-2017