Kế hoạch tổ chức nhập học lớp đại học liên thông hình thức VLVH của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2017

Kế hoạch tổ chức nhập học lớp đại học liên thông hình thức VLVH  của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2017
KẾ HOẠCH
(V/v tổ chức nhập học 02 lớp đại học liên thông hình thức VLVH của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2017)
 
Căn cứ Kế hoạch nhập học 02 lớp đại học liên thông ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp và Công tác xã hội hình thức VLVH năm 2017 của Trường Đại học Đồng Tháp;
Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức nhập học 02 lớp đại học liên thông hình thức VLVH năm 2017 của Trường Đại học Đồng Tháp như sau:
1. Thời gian: 7 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2017.
2. Địa điểm: Phòng Truyền thống, Trường CĐSP Kon Tum.
3. Thành phần tham dự:
- Đại diện ban giám hiệu, các Phòng (Đào tạo-QLKH, Hành chính-Quản trị, Tổ chức-CTSV), Khoa BD CBQL&GV và 71 học viên của 02 lớp SP KTCN và Công tác xã hội.
4. Phân công nhiệm vụ
4.1. Phòng Đào Tạo - QLKH
Chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi nhập học (hướng dẫn học viên làm thủ tục nhập học; tóm tắt Chương trình, Kế hoạch đào tạo, Lịch học, các khoản học phí, lẹ phí của học viên và một số nội quy dạy học).  
4.2. Phòng Hành Chính - Quản Trị
Phân công người sắp xếp bàn ghế, âm thanh, nước uống, … ở Phòng Truyền thống; phối hợp với Khoa Bồi dưỡng chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ dạy học, ở của học viên nếu học viên có nhu cầu.
4.3. Phòng TC - CTSV
Phân công người thu hồ sơ nhập học của học viên (nếu có).
4.4. Tổ Tài vụ
Phân công người thu học phí, lệ phí của học viên.
4.5. Khoa Bồi dưỡng CBQL và GV
Sau buổi nhập học tiếp nhận học viên, ổn định lớp; triển khai các nội dung liên quan đến dạy học, gửi giấy báo cho học viên.   
Nhận được Kế hoạch này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Xem kế hoạch chi tiết tại đây>>

Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH