Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL giáo dục năm 2017

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL giáo dục năm 2017
KẾ HOẠCH
(V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa 2 năm 2017)
 
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-CĐSP ngày 24 tháng 3 năm 2017 V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 như sau:
1. Thời gian: 9 giờ 0, ngày 10 tháng 9 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội Trường B, Trường CĐSP Kon Tum.
3. Thành phần tham dự:
- Đại biểu mời: Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum; Lãnh đạo các phòng GD&ĐT; Báo cáo viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa 2 năm 2017.
- Nhà trường: Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị trực thuộc.
4. Phân công nhiệm vụ
4.1. Khoa Bồi dưỡng CBQL&GV:
Phối hợp với Phòng ĐT-QLKH tổ chức họp Ban cán sự lớp Bồi dưỡng triển khai một số nội dung: Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên; xét đề nghị học viên được tuyên dương, khen thưởng; Chuẩn bị văn nghệ cho lễ bế giảng; Trang phục của học viên tại buổi trao chứng chỉ; Chọn 01 học viên phát biểu cảm tưởng, tặng hoa cho Sở GD&ĐT và Trường.
4.2. Phòng Đào Tạo - QLKH
Phối hợp với Khoa Bồi dưỡng CBQL&GV thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng, hồ sơ điểm và chứng chỉ bồi dưỡng cho 108 học viên. Điều hành toàn bộ chương trình buổi lễ.
4.3. Phòng Hành Chính - Quản Trị
- Mời đại biểu; sắp xếp bàn ghế, âm thanh, nước uống, trang trí,… ở Hội trường B; Chụp ảnh lưu niệm; đăng tin lên Web của Trường.
- Phối hợp với phòng TC-CTSV chuẩn bị hồ sơ khen thưởng cho học viên.
4.4. Phòng TC - CTSV
Làm và công bố Quyết định cấp chứng chỉ cho học viên, Quyết định khen thưởng; Tổ chức phát thưởng; trao chứng chỉ cho học viên.
 
4.5. Tổ Tài vụ
Phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí bồi dưỡng; phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị kinh phí tổ chức lễ bế giảng; tiền khen thưởng; ...
Nhận được Kế hoạch này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum