Kết quả môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2016-2017 tại trường Quân Sự tỉnh Kon Tum

Kết quả môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2016-2017 tại trường Quân Sự tỉnh Kon Tum


  

Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH