Bảng điểm học phần GDTC 2 lớp K21 Địa - Giáo dục công dân học kỳ II năm học 2016-2017sau kỳ thi phụ

Bảng điểm học phần GDTC 2 lớp K21 Địa - Giáo dục công dân học kỳ II  năm học 2016-2017sau kỳ thi phụ