Bảng điểm học phần GDTC 2 các lớp K21 học kỳ II năm học 2016-2017sau kỳ thi phụ

Bảng điểm học phần GDTC 2 các lớp K21 học kỳ II  năm học 2016-2017sau kỳ thi phụ