Hội nghị học tập, quán triệt NQTW4 khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị học tập, quán triệt NQTW4 khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Chiều ngày 29/12/2016, Đảng ủy Trường CĐSP Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQTW4 khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của trường.
      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Dân - Bí thư Đảng ủy Trường CĐSP Kon Tum đã quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng chí Lê Thị Hoan - Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị đã quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Sau Hội nghị, đảng viên, cán bộ, công chức toàn trường viết bài thu hoạch theo gợi ý tại Công văn số 281-CV/ĐUK ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum.

 

Nguồn tin: Tổ Thông tin