Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học”

Đăng lúc: Thứ tư - 18/05/2016 10:36 - Người đăng bài viết: trandinhluu
Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học”
Ngày 07 tháng 5 năm 2016, Trường CĐSP Kon Tum tiến hành Hội thảo khoa học: Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học”.
 Hội thảo đã nghe 04 báo cáo chính thức và 12 ý kiến của đại biểu; Ban tổ chức đã tổng hợp tất cả ý kiến trao đổi tại hội thảo bằng biên bản. 
Theo biên bản Hội thảo, Hiệu trưởng - Trưởng ban tổ chức Hội thảo kết luận một số nội dung cơ bản như sau:
1. Những định hướng cơ bản về phát triển chương trình đào tạo của trường trong thời gian tới.
1.1. Về phương thức đào tạo:
 + Đối với trình độ cao đẳng (chính quy): Tiếp tục thực hiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
+ Đối với trình độ cao đẳng (VLVH) và trung cấp chuyên nghiệp: Tiếp tục thực hiện phương thức đào tạo theo học chế niên chế.
1.2. Về mục tiêu của chương trình đào tạo:
HS-SV sau khi tốt nghiệp có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện được các hoạt động cơ bản trong thực tiễn nghề nghiệp và giải quyết tốt các tình huống xảy ra trong bối cảnh cụ thể của thực tiễn nghề nghiệp.
Mục tiêu của CTĐT được trình bày gồm hai phần: Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Cách viết mục tiêu theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực người học. Mục tiêu cụ thể được trình bày sát với chuẩn đầu ra của từng ngành.
1.3. Về cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (theo học chế tín chỉ: 110 TC chưa kể Giáo dục thể chất và Quốc phòng- An ninh) phải đảm bảo 2 khối kiến thức:
   (1) Khối kiến thức giáo dục đại cương (<=40 TC). Cụ thể: GDTC 3TC, Ngoại ngữ: 7 TC, Lí luận chính trị: 10 TC, GDQP-AN: 8TC (165 tiết); Khoa học Xã hội-Nhân văn, Khoa học Tự nhiên (từ 6 đến 10 TC).  
 (2) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (>=81 TC) gồm:
+ Kiến thức cơ sở ngành (<= 20 TC).
+ Kiến thức chuyên ngành (>= 50 TC). Nếu ngành ghép thì tỷ lệ ngành 1 chiếm 60%  và ngành 2 chiếm 40%.
+ Khối kiến thức bổ trợ (<=5TC, nếu có).
+ Thực tập nghề, khóa luận tốt nghiệp: 11 TC, trong đó thực tập nghề 6 TC, khóa luận tốt nghiệp 5 TC.
 Ghi chú:
+ Khi xây dựng, điều chỉnh CTĐT chú trọng tăng khối kiến thức chuyên ngành (đặc biệt là phần nghiệp vụ), tăng thời lượng thực hành (rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp), đảm bảo tính liên thông, cập nhật thực tiễn; khối kiến thức chuyên ngành có thể tích hợp trong từng học phần, bài giảng của CTĐT. Ở mục 7.2 của CTĐT: có bổ sung phần hướng dẫn tự học: 1giờ/TC), (có mẫu CTĐT, phân phối CTĐT đã điều chỉnh kèm theo).
+ CTĐT ngành Giáo dục Mầm non (VLVH) và TCCN vẫn giữ nguyên cấu trúc, thời lượng. CTĐT ngành GDMN: 160 ĐVHT, chưa kể Giáo dục thể chất và Quốc phòng- An ninh: 11ĐVHT; CTĐT ngành TCCN 110 ĐVHT, chưa kể Giáo dục thể chất và Quốc phòng- An ninh: 9 ĐVHT. Các đơn vị nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung học phần, nội dung mới nhằm tăng thời lượng rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ cho HS-SV.
+ Phòng Đào tạo –QLKH xác định các học phần cứng cho mỗi CTĐT (được thể hiện trong mẫu phân phối CTĐT); các khoa thiết kế các học phần còn lại.
+ Các Khoa chỉ đạo (tổ bộ môn thuộc khoa mình) đề xuất các đơn vị, cá nhân tham gia xây dựng, điều chỉnh CTĐT (lập danh sách, trình Ban giám hiệu phê duyệt).
+ Thời gian hoàn thiện điều chỉnh CTĐT (đối với K19, K20): từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 24/6/2016. Thời gian hoàn thiện xây dựng, điều chỉnh CTĐT đối với K21: từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 15/7/2016. Các CTĐT còn lại các khoa, tổ bộ môn tiếp tục chỉ đạo xây dựng và điều chỉnh hoàn thiện trước ngày: 28/10/2016.
1.4. Về đề cương chi tiết học phần và đề cương bài giảng
- Về cơ bản, mẫu đề cương chi tiết học phần vẫn giữ nguyên như mẫu hiện hành (có mẫu Đề cương chi tiết kèm theo). Các đơn vị (khoa, bộ môn), cá nhân cần thay đổi cách viết mục tiêu học phần; lựa chọn thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung trong từng chương, bài, mục; tóm tắt học phần và hướng dẫn tự học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Nhà trường thống nhất thay tên “Thiết kế bài giảng” (trước đây) thành “Đề cương bài giảng”. Các tổ bộ môn nghiên cứu đề xuất mẫu Đề cương bài giảng và gửi về Trường (qua phòng Đào tạo-QLKH) (trước ngày 10/7/2016) để Trường tổ chức góp ý và ban hành sử dụng chung từ năm học 2016-2017.
- Khuyến khích giảng viên đăng kí thực hiện xây dựng đề cương chi tiết học phần làm một đề tài NCKH cấp khoa.
1.5. Về đổi mới phương pháp dạy học
Các đơn vị khoa, tổ bộ môn cần tích cực, chủ động thực hiện đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực người học. Chú trọng việc thiết kế đề cương bài giảng theo định hướng phát triển năng lực người học; thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy, dự giờ, thi GV giỏi, đánh giá tiết dạy theo định hướng phát triển năng lực người học. Các đơn vị cần tổng kết kinh nghiệm đổi mới PPDH theo từng bộ môn ở từng học kì, năm học nhất là các học phần nghiệp vụ; trên cơ sở đó phát huy, nhân rộng những ưu điểm đồng thời xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục những nhược điểm, hạn chế và những điều kiện khác khi thực hiện đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực người học.
1.6. Về kiểm tra đánh giá
Tùy theo đặc thù bộ môn, giảng viên chủ động đề xuất phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần (chú trọng đánh giá quá trình). Từ năm học 2016-2017 các học phần nghiệp vụ nghề nghiệp, phương pháp dạy học phải sử dụng hình thức kiểm tra, thi bằng thực hành, vấn đáp hoặc kết hợp cả hai hình thức này.
2. Nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong công tác phát triển CTĐT theo định hướng phát triển năng lực người học
2.1. Về công tác quản lý, chỉ đạo của Trường
Nhà trường sẽ thành lập Ban chỉ đạo phát triển CTĐT gồm: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng các bộ môn. Ban chỉ đạo sẽ lựa chọn những CBQL, GV có trình độ, năng lực để xây dựng đội ngũ cốt cán về phát triển CTĐT.
2.2. Về nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc
+ Đối với Phòng Đào tạo-QLKH: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển CTĐT của Trường từ năm học 2016-2017. Xây dựng các biểu mẫu CTĐT, đề cương chi tiết học phần, đề cương bài giảng và hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu theo quy định.
+ Đối với các khoa, tổ chuyên môn: Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển CTĐT của trường. Cụ thể: Các khoa chỉ đạo các bộ môn xây dựng, điều chỉnh tất cả CTĐT, đề cương chi tiết học phần, đề cương bài giảng (theo các mẫu quy định) do đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và dự kiến các hoạt động tiếp theo của đơn vị cho Ban chỉ đạo.
+ Đối với giảng viên: Tích cực, chủ động tham gia kế hoạch phát triển CTĐT của Trường; thực hiện đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá theo CTĐT, đề cương chi tiết, đề cương bài giảng mới. Chủ động đăng kí thực hiện các đề tài khoa học liên quan đến phát triển CTĐT, định kỳ tự đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện của bản thân và dự kiến công việc sắp tới cho đơn vị và cho Ban chỉ đạo.
+ Đối với các phòng (tổ) trực thuộc khác: Nghiên cứu, phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển CTĐT của Trường: Ban hành các văn bản, quy định trách nhiệm, quyền lợi cho đội ngũ CBQL, GV thực hiện nhiệm vụ phát triển CTĐT; tham mưu xây dựng, mua sắm trang thiết bị CSVC phục vụ cho việc phát triển CTĐT,…; định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả công việc đơn vị đã làm để phục vụ phát triển CTĐT và dự báo các công việc tiếp theo.
 + Đối với Công đoàn, Đoàn thanh niên: Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong nhà trường hỗ trợ GV trong việc thực hiện phát triển CTĐT. Đoàn thanh niên có trách nhiệm phát động sâu rộng phong trào “đổi mới phương pháp học tập” theo CTĐT mới của Trường.
Dựa vào các định hướng, nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Hiệu trưởng đề nghị mỗi đơn vị, cá nhân nghiên cứu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển CTĐT đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.               

Nội dung kết luận chi tiết>>


Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Sự kiện nổi bậtThống kê

  • Đang truy cập: 77
  • Khách viếng thăm: 74
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1116
  • Tháng hiện tại: 28321
  • Tổng lượt truy cập: 1706733

Albums ảnh hoạt động

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Video Clips

Tuyển sinh 2016

Đăng nhập thành viên

Web link