Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 11/09/2017 03:29 - Người đăng bài viết: trandinhluu
KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NĂM HỌC 2017 - 2018    
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng KH&ĐT được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&ĐT Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Kon Tum;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Tr­ường CĐSP Kon Tum;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT đã được chủ tịch Hội đồng KH&ĐT ký ngày 31/8/2017;
Nhà trường xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 như­ sau:
I. NỘI DUNG
1. Công tác NCKH đối với giảng viên
1.1. Định hướng các lĩnh vực nghiên cứu khoa học
Năm học 2017 - 2018, Nhà trường định hướng giảng viên, viên chức tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:
1.1.1 Khoa học giáo dục
Giải pháp về đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo trong nhà trường; đổi mới PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, đào tạo nghề ở các bộ môn, học phần theo hướng phát triển năng lực người học; đổi mới nội dung, PPDH, kiểm tra đánh giá ở trường THCS, tiểu học, mầm non theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực cho học sinh; xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên và các ngành học khác đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; đổi mới bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình mầm non, phổ thông; xây dựng giáo dục đạo đức, pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện NVSP, thực tập nghề cho SV; giải pháp đào tạo đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu xã hội đối với công tác dạy học ở Trường CĐSP Kon Tum nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và những vấn đề khoa học khác trong dạy học.
1.1.2. Khoa học cơ bản
Nghiên cứu những vấn đề phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy tại Trường nhất là đào tạo theo học chế tín chỉ, cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đối với công tác giáo dục và đào tạo của Trường. Nghiên cứu một số vấn đề khoa học ứng dụng nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo tồn tài nguyên, môi trường, tiết kiệm năng lượng thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum.
1.1.3. Biên soạn bài giảng – tài liệu bồi dưỡng, thiết kế bài giảng điện tử
Biên soạn bài giảng học phần chư­a có giáo trình chính thống hoặc các học phần nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quản lý giáo dục và dạy học trên địa bàn tỉnh Kon Tum phục vụ cho công tác giảng dạy tại Trường. Chú trọng biên soạn tài liệu về nội dung bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên (từ mầm non đến THCS). Xây dựng bài giảng e-Learning những học phần đã có giáo trình, bài giảng đã được nghiệm thu.
 1.1.4. Đối với sáng kiến kinh nghiệm
Chú trọng đề xuất và giải quyết các vấn đề trong việc giảng dạy (một chương, một loại kiến thức cụ thể,…); trong quản lý hành chính, cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ,… và giáo dục SV.
*. Lưu ý: Các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện đúng quy trình đăng kí, xét duyệt, thực hiện, nghiệm thu, nộp sản phẩm, thanh toán đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm. Việc đăng kí tên đề tài, làm đề cương chi tiết, dự trù kinh phí và trình bày đề tài, sáng kiến... phải làm đúng theo các biểu mẫu hiện hành của Trường.
1.2. Về triển khai ứng dụng các đề tài NCKH của giảng viên
Các đề tài NCKH cấp Trường được nghiệm thu trong năm học 2016 - 2017 nhà trường lưu tại thư viện để GV và SV tham khảo, nghiên cứu, học tập đồng thời yêu cầu tác giả xây dựng kế hoạch triển khai. Riêng đề tài bài giảng điện tử, đề nghị các chủ nhiệm đề tài xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phối hợp với phòng Đào tạo – QLKH, tổ thông tin đưa lên Website, mạng Lan của trường để giới thiệu cho GV và SV (hoàn thành trước 09/10/2017). Những đề tài nếu áp dụng cho đối tượng ngoài Trường, chủ nhiệm đề tài phải xây dựng kế hoạch áp dụng cụ thể và trình Hội đồng KH&ĐT phê duyệt mới được thực hiện.
2. Công tác NCKH đối với SV        
2.1. Về tổ chức hướng dẫn SV NCKH
Năm học 2017 - 2018, Nhà trường định hướng GV hướng dẫn SV NCKH, làm bài tập lớn và khóa luận tốt nghiệp tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:
2.2.1. Khoa học cơ bản và ứng dụng
- Đối với các ngành sư phạm: giải quyết các vấn đề có tính tổng hợp, khái quát của học phần, của một chương; làm rõ mối liên hệ giữa nội dung kiến thức khoa học cơ bản với nội dung kiến thức ở trường phổ thông; ứng dụng kiến thức khoa học cơ bản vào giải quyết các vấn đề thực tiễn màm non, phổ thông (đặc biệt là thực hiện các đề án khoa học, kĩ thuật),...
- Đối với các ngành ngoài sư phạm: đánh giá thực trạng về ngành nghề đang đào tạo và nhu cầu xã hội ở địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung; ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả công tác của ngành nghề được đào tạo; ứng dụng kiến thức khoa học cơ bản giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành nghề được đào tạo (đặc biệt là thực hiện các đề án khoa học, kĩ thuật);...
2.2.2. Khoa học giáo dục
Đối với các ngành sư phạm: áp dụng NCKHSPƯD tập trung nghiên cứu các vấn đề về đổi mới PPDH (chú trọng áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực), giáo dục ở tr­ường THCS, tiểu học và mầm non; đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng và cải tiến, chế tạo đồ dùng dạy học; giải pháp rèn luyện NVSP, TTSP của SV; chú trọng thiết kế bài giảng e-Learning (tham gia các Hội thi và cuộc thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật); tập trung nghiên cứu nội dung chương trình, sách giáo khoa phổ thông để xác định những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ công tác giảng dạy sau khi ra trường;...
*. Lưu ý:
- Tổ chức tập huấn về làm đề án khoa học kĩ thuật cho SV, đăng kí SV tham gia dự thi các cuộc thi và hội thi do các cấp tổ chức.
- Chú trọng trách nhiệm của GV hướng dẫn và giám khảo; rèn luyện các kỹ năng tập dượt NCKH cho SV. Các sản phẩm NCKH của SV phải tăng số lượng và chất lượng; tránh tình trạng chỉ chạy theo số lượng và hiện tượng sao chép.
- Trình bày đề tài theo Quy định hiện hành của Trường.
- Khóa luận tốt nghiệp của SV phải được khoa tổ chức báo cáo và đánh giá; các bài tập lớn đạt loại xuất sắc phải được tổ chức báo cáo trước khoa với sự tham gia của SV cùng chuyên ngành và chuyên ngành gần. Đây là cơ sở quan trọng để các khoa lựa chọn tham gia báo cáo Hội nghị SV nghiên cứu khoa học lần thứ 10.
2.2. Về tổ chức Hội nghị học tốt cho SV
Các khoa phối hợp với liên chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tốt cho SV khoa mình; tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, chú trọng nâng cao nhận thức và hành động trong việc tự học, tự nghiên cứu của SV, nhất là SV khóa mới, tránh hình thức.
Thời gian: tháng 09 - 10/2017.
2.3. Về tổ chức Hội nghị SV NCKH lần 10
- Dự kiến: Học kỳ II, năm học 2017 - 2018.
- Mục tiêu: đánh giá công tác NCKH của SV và lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu trong công tác NCKH SV trong năm học 2017 - 2018. Đây là cơ sở để Nhà trường chọn các đề tài khen thưởng và có thể tham gia hội nghị khoa học SV hoặc hội thi của các cấp.
* Lưu ý: Đoàn Trường phối hợp với phòng Đào tạo-QLKH và các Khoa nghiên cứu đề xuất cách thức tổ chức đảm bảo tạo được sự hứng thú, đam mêm NCKH cho SV và đạt chất lượng, hiệu quả.
3. Hội thảo, seminar khoa học
Năm học 2017 - 2018, Nhà trường dự kiến tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên từ mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục”.
Thời gian dự kiến: tháng 02/2018.
Đối với hội thảo, seminar cấp phòng, khoa (tổ): mỗi đơn vị chỉ tổ chức một lần/năm; nội dung cần tập trung vào đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên từ mầm non đến THCS và nhiệm vụ của đơn vị; yêu cầu phải đầy đủ hồ sơ (về kế hoạch, tài liệu, biên bản) và đảm bảo chất lượng.
Kế hoạch, lịch NCKH, các đơn vị, cá nhân có thể download trên website của trường (http://www.cdspkt.edu.vn) ở chuyên mục NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Tải Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 tại đây>>

Tải lịch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 tại đây>>


Nguồn tin: Phòng Đào tạo - QLKH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Sự kiện nổi bậtThống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1425
  • Tháng hiện tại: 30782
  • Tổng lượt truy cập: 1709194

Albums ảnh hoạt động

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Video Clips

Tuyển sinh 2016

Đăng nhập thành viên

Web link