Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 21/09/2016 23:23 - Người đăng bài viết: trandinhluu
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức (CBVC), học sinh, sinh viên (HSSV) về tầm quan trọng của công tác pháp chế trong nhà trường; trên cơ sở đó để định hướng hành vi nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan đến nội dung giáo dục pháp luật.
- Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong nhà trường nhằm tiếp tục ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm học 2016-2017của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2016 - 2017 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 - 2016; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ban hành về triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
- Tiếp tục đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, nhà trường và các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2016 và năm 2017.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ pháp chế năm học 2016 - 2017. Kịp thời phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến về thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2016 - 2017.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ pháp chế. Chú trọng việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác pháp chế; thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục; các quyết định của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
2. Thực hiện rà soát các văn bản hiện hành để đề xuất sửa đổi các quy định và thay thế các văn bản không còn phù hợp nhằm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo làm tiền đề góp phần xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Nhà giáo.
3. Duy trì tốt sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc, với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong nhà trường.
4. Tăng cường việc tổ chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
5. Triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Tư pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Về kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ pháp chế
- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
- Tiếp tục cử cán bộ làm công tác pháp chế tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do cấp trên tổ chức theo Quyết định số 4415/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013 của Bộ trưởng BGDĐT về Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.
2. Hoạt động, tổ chức pháp chế
2.1. Về công tác xây dựng văn bản quản lý
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nhằm cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên ban hành liên quan đến hoạt động của nhà trường.
- Tham gia góp ý với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo.
2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quản lý do nhà trường ban hành trong năm nhằm hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường; kiểm tra văn bản hành chính đã tham mưu cho lãnh đạo nhà trường ban hành có nội dung quy phạm pháp luật.
- Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý đối với văn bản không còn phù hợp.
2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục triển khai lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW với các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành; thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục (ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016; Kế hoạch số 16/KH-CĐSP, ngày 14/5/2013 của nhà trường về thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016; Kế hoạch số 04/KH-CĐSP ngày 18/02/2016 của nhà trường về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của nhà trường.
- Tiếp tục cử cán bộ, giảng viên, báo cáo viên làm công tác PBGDPL của trường tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do cấp trên tổ chức.
- Tăng cường chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; về triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; về đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa; sáng tạo và tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức “Ngày Pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức phù hợp.
- Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cập nhật thông tin về giáo dục, phổ biến pháp luật trên website, bảng tin pháp luật của trường.
2.4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
 - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong nhà trường theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị.
- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.
- Phối hợp các đơn vị trực thuộc trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của CBVC, HSSV nhà trường.
- Thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường theo yêu cầu của cấp trên.
2.5. Về công tác cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành trong nhà trường, trong đó chú trọng cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch, thống kê, báo cáo; thủ tục liên quan đến công tác thi đua và thủ tục liên quan đến công tác tài chính.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định.
- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
2.6. Về công tác thi đua, khen thưởng
Kịp thời phát hiện và đề xuất lãnh đạo nhà trường, cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế năm học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ Pháp chế làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên triển khai tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch đến CBVC, HSSV; CBGD các bộ môn GDPL chủ động lồng ghép công tác phổ biến GDPL với việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa theo qui định.
- Phối hợp các đơn vị trực thuộc tiến hành tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác pháp chế trong nhà trường.
- Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện qua phòng HC-QT (theo chế độ định kỳ trước ngày 10/11/2016 và đột xuất) để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng và cấp trên./.

Tải chi tiết kế hoạch tại đây>>

Nguồn tin: Trường CĐSP Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Sự kiện nổi bậtThống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1221
  • Tháng hiện tại: 20996
  • Tổng lượt truy cập: 1648929

Albums ảnh hoạt động

Văn bản mới

Số: 178/KH-BGDĐT
Tên: (Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 07/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học)

Ngày BH: (14/03/2017)

Số: 02/VBHN-BGDĐT
Tên: (Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

Ngày BH: (15/03/2017)

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

Ngày BH: (16/02/2017)

Số: 327/QĐ-BGDĐT
Tên: (Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 05/2017/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy)

Ngày BH: (24/01/2017)

Số: 316/QĐ-CĐSP
Tên: (Ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên)

Ngày BH: (31/10/2016)

Số: 6186/CT-BGDĐT
Tên: (Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020)

Ngày BH: (28/12/2016)

Số: 26/2016/TT-BGDĐT
Tên: (THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học)

Ngày BH: (29/12/2016)

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Tên: (Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục)

Ngày BH: (30/12/2016)

Video Clips

Tuyển sinh 2016

Đăng nhập thành viên

Web link