Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục

Đăng lúc: Thứ ba - 21/03/2017 04:08 - Người đăng bài viết: trandinhluu

KẾ HOẠCH
Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong ngành Giáo dục
_________________
    

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05); Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị 27); Nghị quyết số 69-NQ/BCSĐ, ngày 27/02/2017 của Ban cán sự Đảng của Bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết 69), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 27 trong ngành Giáo dục (sau đây viết tắt là Kế hoạch của Ngành). Nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 27 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

- Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức về các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên (HSSV) học tập và làm theo; tập trung vào đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực sự lắng nghe, tôn trọng, sẵn sàng đối thoại giữa cán bộ, nhà giáo với người học; chống bệnh thành tích, hình thức trong giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt, của người đứng đầu đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và HSSV; quyết liệt và dứt điểm trong xử lý công việc; nói đi đôi với làm; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng đơn vị, lấy phục vụ người học là mục tiêu quan trọng nhất.

II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

2.1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong toàn ngành về: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng... Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên cao nhất; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương... của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo.

Gắn việc tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục; Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 27 của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học trong ngành Giáo dục.

- Tuyên truyền các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu tại nước ngoài.

- Xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền, biểu dương các gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; không nêu gương, không quan tâm người học trong cuộc sống và công tác của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động.

2.1.2. Hình thức tuyên truyền

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua: Các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, phát hành các ấn phẩm - tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện và các cuộc thi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa vào nội dung sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2.2. Rà soát, biên soạn giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục triển khai Đề án “Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

- Tổ chức biên soạn tài liệu, chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy trong nhà trường từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học.

2.3. Xây dựng các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức người học trong ngành Giáo dục

2.3.1. Rà soát, sửa đổi Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; hướng dẫn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động để thực hiện trong toàn ngành Giáo dục.

2.3.2. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy định về chuẩn mực đạo đức đối với người học; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với sinh viên, học sinh trung cấp sư phạm.

2.4. Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.1. Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng.

2.4.2. Tổ chức gặp mặt, vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các dịp sơ kết, tổng kết.

2.4.3. Lựa chọn những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hành động, việc làm của các tập thể, cá nhân tiêu biểu để giới thiệu, trong hội nghị sơ kết năm học của ngành Giáo dục, tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5 hằng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

III. Tổ chức thực hiện

3.1. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.1.1. Các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ có liên quan (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

3.1.2. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục.

Tổ chức các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động các đoàn viên, người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3.1.3. Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thường trực, giúp việc Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai hằng năm, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt đảm bảo bám sát các nhiệm vụ được giao.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch của ngành để báo cáo lãnh đạo Bộ hàng năm.

3.2. Đối với các sgiáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (các cơ sở giáo dục)

3.2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai

- Căn cứ Kế hoạch của Ngành, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành chủ quản, các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị, chỉ đạo và hướng dẫn các nhà trường, đơn vị trực thuộc, nhà giáo, cán bộ quản lý, người học triển khai kế hoạch hàng năm và kế hoạch toàn khóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05, Chỉ thị 27, Nghị quyết 69, Kế hoạch của Ngành, kế hoạch của đơn vị đến từng nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người học.

3.2.2. Công tác tuyên truyền

- Đối với thiếu niên, nhi đồng: Tiếp tục thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy.

- Đối với học sinh, sinh viên, học viên, đoàn viên, thanh niên: Tuyên truyền về các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và thực hành chuẩn mực đạo đức người học; sống giản dị, tiết kiệm, trung thực trong thi cử, nghiên cứu khoa học; tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tri thức và nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

- Tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; quan tâm phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.

Sử dụng đa dạng và hiệu quả các hình thức tuyên truyền, chú trọng những tấm gương người tốt, việc tốt ở địa phương, nhà trường để mọi người cùng học tập và nhân rộng điển hình.

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo có khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại trụ sở đơn vị.

3.2.3. Triển khai chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của ngành Giáo dục trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

- Triển khai giảng dạy các giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khóa; sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” dành cho lớp 2 đến lớp 12 từ năm học 2016 – 2017 lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn - Đội.

- Quán triệt, thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, công chức, viên chức; tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức cho người học, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trung cấp sư phạm.

- Khuyến khích, hướng dẫn nhà giáo, cán bộ quản lý, người học tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động giáo dục do ngành Giáo dục, địa phương, nhà trường tổ chức hàng năm.

- Các nhà trường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tủ sách Bác Hồ, tủ sách bồi dưỡng nhân cách, nhất là những cuốn sách tuyên truyền về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bố trí ở vị trí thuận lợi để người đọc dễ tiếp cận, sử dụng.

- Lồng ghép triển khai Chỉ thị 05, Chỉ thị 27 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới – Sáng tạo trong dạy và học”; Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực trong ngành Giáo dục…

- Chỉ đạo các nhà trường tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ và những tấm gương người tốt, việc tốt” dành cho học sinh tiểu học hàng năm.

3.3. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và báo cáo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.3.1. Hàng năm sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của Ngành.

3.3.2. Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong năm, xây dựng kế hoạch của năm sau tại hội nghị tổng kết năm học của đơn vị và của ngành Giáo dục (riêng năm 2016 báo cáo trong tháng 05/2017); kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của ngành Giáo dục, địa phương, nhà trường.

3.3.3. Sơ kết thực hiện Kế hoạch của ngành vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2021.

3.3.4. Các cơ sở giáo dục, đào tạo hoàn thành và gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm học, dịp sơ kết, dịp tổng kết Kế hoạch của ngành về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Kinh phí

Các cơ sở giáo dục, đào tạo sử dụng kinh phí ngân sách được cấp hằng năm để triển khai Kế hoạch của ngành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp” và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Căn cứ Kế hoạch nêu trên, các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và đơn vị có liên quan triển khai Chỉ thị 05, Chỉ thị 27 và Kế hoạch của ngành Giáo dục.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.38694984, 01237485979; email: nxha@moet.gov.vn) và bộ, ngành, địa phương chủ quản.


Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./


 


Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 903
  • Tháng hiện tại: 30260
  • Tổng lượt truy cập: 1708672

Đăng nhập thành viên

Web link