Học phần Mạng máy tính và thiết kế mạng máy tính trường học trang bị cho SV các kiến thức cơ bản nhất về mạng máy tính và thiết kế mạng máy tính ở trường học như: Giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của mạng máy tính, mô hình OSI, các dịch vụ thông tin cơ bản sử dụng trên mạng Internet, các thiết bị sử dụng trong mạng cục bộ LAN.Thông qua các bài thực hành, SV có thể đảm nhận và xây dựng một mạng máy tính ở trường học


CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN GỒM 6 MODULE SAU:

1. Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01)
2. Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)
3. Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03)
4. Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04)
5. Trình chiếu với MS Power Point (IU05)
6. Sử dụng Internet cơ bản (IU06)


CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN GỒM 6 MODULE SAU:


1. Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01)
2. Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)
3. Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03)
4. Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04)
5. Trình chiếu với MS Power Point (IU05)
6. Sử dụng Internet cơ bản (IU06)


Học phần này bao gồm các nội dung chính, đó là: giới thiệu các kiến thức về thuật toán (khái niệm, đánh giá thuật toán, thiết kế thuật toán, thuật toán đệ quy), về cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (danh sách liên kết đơn và danh sách đa liên kết), cách cài đặt các phép toán trên danh sách liên kết; giới thiệu cơ chế Stack, Queue và thao tác trên Stack, Queue; các phương pháp sắp xếp tìm kiếm và đánh giá các phương pháp sắp xếp tìm kiếm; giới thiệu các kiến thức về cây nhị phân và các phép toán trên cây nhị phân; trình bày các khái niệm liên quan đồ thị, phương pháp biểu diễn đồ thị, phương pháp duyệt đồ thị và một số ứng dụng.


Học phần gồm 11 chương, bao gồm các nội dung chính: giới thiệu về nguồn gốc, tính chất, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal, cấu trúc của chương trình viết bằng Pascal; các kiểu dữ liệu chuẩn của Pascal gồm: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu logic; hằng, biến, biểu thức, câu lệnh; các thủ tục nhập/ xuất chuẩn; các cấu trúc lệnh gồm: các lệnh điều khiển, lệnh lặp; chương trình con; kiểu dữ liệu string; các kiểu dữ liệu có cấu trúc gồm: mảng, bản ghi, tập hợp, tệp.

Bỏ qua Điều hướng